KIMONOS ART CENTER WORKSHOPS

Σχέδιο / Drawing
Ζωγραφική / Painting
Χαρακτική / Printmaking
Μεταξοτυπία / Silkscreen Printing
Προετοιμασία πορτφόλιο / Portfolio preparation
Μικτές τεχνικές / Mixed Media
Animation
Κόμικς / Comics

Σχέδιο / Drawing

Το εργαστήρι επικεντρώνεται στο θεμέλιο κάθε δημιουργίας, δηλαδή στο σχέδιο, και ελευθερώνει τη δυνατότητά του να μη λειτουργεί μόνον ως προ-στάδιο για τις άλλες εικαστικές τέχνες (εφόσον όλες προϋποθέτουν το σχέδιο), αλλά να μορφοποιείται ως ανεξάρτητη τέχνη, ιδιαιτέρως δραστική σε επίπεδο αισθητικό, σημασιολογικό και οντολογικό. Ο σπουδαστής, αφού γνωρίσει τη θεωρία και την ιστορία του είδους, και κατακτήσει τις καθιερωμένες ακαδημαϊκές τεχνικές, ασκείται σε πειραματικές εφαρμογές, με ποικίλα, εναλλακτικά υλικά, ώστε να πραγματώσει τον εξής ιδιόμορφο στόχο του εργαστηρίου: να μετατρέψει το “(προ)σχέδιο” σε αυτόνομο έργο τέχνης, δικής του έμπνευσης και θεματικής επιλογής, και στη δική του, προσωπική γραμμή, ύφος και έκφραση.

Διδάσκοντες:

Γιάννης Σακέλλης και Χαράλαμπος Μαργαρίτης
 

This workshop studies the foundation for every art creation, that is drawing, and it points out the creative potential of drawing to function not only as a preliminary version, or a draft, or a working model etc., for other visual arts (it is well known that every visual art requires drawing), but also to function as a distinctive art form, highly effective in aspects such as aesthetics and ontology. The student explores the history and theory of this art form, learns the standard, academic techniques of drawing, and he soon dives into exercising with experimental ways and working with multiple materials, so as to achieve the following, rather peculiar goal of this workshop: to transform the “draft” into a distinguished art work, of his own inspiration and choice, and according to his personal artistic way of expression.

Taught by

Yiannis Sakellis and Charalambos Margaritis

Ζωγραφική / Painting

Το εργαστήρι αυτής της πιο δημοφιλούς από τις εικαστικές τέχνες, περιλαμβάνει δύο άτυπους κύκλους εκμάθησης: αρχικά, ο σπουδαστής εξοικειώνεται, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, με βασικές τεχνικές της ζωγραφικής (ακουαρέλα, ακρυλικό, λάδι κ.ά.), ως προς τις γενικές τους αρχές∙ κατόπιν, ο σπουδαστής επιλέγει μία τεχνική, η οποία ταιριάζει περισσότερο στην ιδιοσυγκρασία του, και εστιάζει σε αυτήν, καθ’ όλη την υπόλοιπη διάρκεια του εργαστηρίου. Δουλεύοντας, πλέον, σε ένα έργο δικής του έμπνευση, ο σπουδαστής κατανοεί όλα τα στάδια της καλλιτεχνικής δημιουργίας, από τη σύλληψη μέχρι την υλοποίηση του έργου, ενώ μυείται στα μυστικά της εκάστοτε τεχνικής, σε σχέση, πια, με τη δική της εξέλιξή, από έργο σε έργο. Στον πρώτο κύκλο του εργαστηρίου, σε περίπτωση που ο σπουδαστής δεν διαθέτει γνώση σχεδίου, παρέχονται τα αναγκαία μαθήματα (φωτοσκίαση, ανατομία, ακαδημαϊκή μέτρηση κ.λπ.) χωρίς να διαφοροποιηθεί η πορεία και η στόχευση του εργαστηρίου.

Διδάσκων:

Γιάννης Σακέλλης
 

This workshop, centered on the most famous visual art, includes two informal levels of studying, as follows: at first, the student gets more familiar, both in theory and in practice, with the basic painting techniques (oil, acrylic, aquarelle etc.), and he learns their general principles; after that, the student chooses a specific technique, the one that suits best to his temperament, and he focuses on that during the remaining length of the workshop. Now, the student goes far deeper into exploring the secrets of his chosen technique, by working on a painting of his own inspiration; in the same time, he comprehends every step of the creative process, from the initiative idea to the final materialization, the work of art. In case the student lacks the required knowledge of drawing, the workshop provides the necessary lessons (regarding anatomy, shading etc.) without changing its main course and goals.

Taught by

Yiannis Sakellis

Χαρακτική / Printmaking

Το εργαστήρι καταπιάνεται με όλες τις τεχνικές δημιουργίας και εκτύπωσης έργων χαρακτικής, ενώ συνδυάζει την πρακτική ενασχόληση με αναφορές σε ορόσημα από την ιστορία αυτής της αειθαλούς τέχνης, προσφέροντας στον σπουδαστή τη σφαιρική και σε βάθος κατανόηση της λειτουργίας της. Με την καθοδήγηση του δασκάλου, ο σπουδαστής ασκείται εντατικά στις τεχνικές, και αφομοιώνει τα μυστικά τους, ώστε να εστιάσει στην τεχνική η οποία ανταποκρίνεται περισσότερο στην ευαισθησία του. Έτσι, ανακαλύπτει και αναπτύσσει τον προσωπικό του τρόπο εικαστικής έκφρασης, δοκιμάζεται σε ποικίλες θεματικές ενότητες και, εν τέλει, χαράζει κυριολεκτικώς τη δική του σφραγίδα, στο πλαίσιο μιας από τις πιο ιδιαίτερες τέχνες του ανθρώπου.

Χαρακτική για προχωρημένους:

Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου χαρακτικής, το Κέντρο δίνει την ευκαιρία σε όσους σπουδαστές το επιθυμούν, να περιηγηθούν σε ανεξερεύνητα πεδία της τέχνης τους, και να ασκηθούν σε μεθόδους και τεχνικές που προορίζονται αποκλειστικά για μυημένους. Σε συνεργασία με τον δάσκαλο, οι σπουδαστές ασκούνται σε εκτυπώσεις με πολλαπλά χρώματα, σε πειραματικές ή συνδυασμένες μεθόδους, και σε τεχνικές ιδιαιτέρως απαιτητικές (ή “απόκρυφες”), που ελάχιστοι χαράκτες εξασκούν στις μέρες μας – π.χ. mezzotint / maniera nera, carburandum κ.ά. Επιπλέον, σε αυτό το στάδιο, οι σπουδαστές επικεντρώνονται στη θεματική της δικής τους επιλογής, και καταπιάνονται με το προσωπικό τους έργο, για αόριστο χρόνο, και με την πλήρη στήριξη (τεχνικές οδηγίες, υλικά, εργαλεία κ.λπ.) του Κέντρου Τεχνών Κίμωνος.

Διδάσκων:

Χαράλαμπος Μαργαρίτης

The workshop explores the multiple techniques for printmaking, combining practice with theoretical sessions, regarding some great milestones in the long history of this ageless art form, and guiding the student into a full scale and depth comprehension of it functions. Under the guidance from the artist in charge, the student intensely works in every technique, absorbing its secrets and choosing the technique most suited to his own sensitivities and vision. Thus, he discovers and develops a personal way of artistic expression, tests himself in various subjects and, finally, he craves and prints his own mark, in the field of one of the most remarkable arts of humanity.

Advanced:

When done with the printmaking workshop, the student is offered the opportunity to go further into the unknown lands of his art, and to study methods and techniques familiar only and strictly to the “insiders”. While working with the artist in charge, the student learns how to print using multiple colors, applying experimental or mixed methods, and executing highly demanding techniques (the “dark arts” of printmaking) such as mezzoting / maniera near, carburandum etc. – these are techniques known and executed just by a handful of artists nowadays. Furthermore, at this stage, the student focuses on a subject of his own choice, and begins developing his personal work, for any length of time he wants, and having the full support (instructions, materials, tools etc.) by the artist in charge and the entire crew of Kimonos Art Center.

Taught by

Charalambos Margaritis

Μεταξοτυπία / Silkscreen Printing

Το εργαστήρι εμβαθύνει στις τεχνικές της μεταξοτυπίας, και αναδεικνύει τις νέες δημιουργικές δυνατότητες, που προσφέρει αυτή η παραδοσιακή μέθοδος εκτύπωσης. Ο σπουδαστής, αφού μυηθεί στα βασικά στάδια της διαδικασίας (εργαλεία και υλικά, επίστρωση μελάνης και χρωμάτων, χειρισμός, εκτύπωση κτλ.), έχει την ευκαιρία να πειραματιστεί με καινούριες, συναρπαστικές τεχνικές, και σε διαφορετικές επιφάνειες εκτύπωσης – ύφασμα, ξύλο κ.ά. Η θεωρητική κατάρτιση και, προ πάντων, η εντατική πρακτική άσκηση, υπό την καθοδήγηση του δασκάλου, εξασφαλίζουν ότι, στο τέλος, ο σπουδαστής θα συνδυάζει την ποιότητα της χειροποίητης εργασίας και το αίσθημα βάθους της παμπάλαιας παράδοσης, με ένα άρτιο και εντυπωσιακό αποτέλεσμα, που καμιά ψηφιακή μέθοδος δεν μπορεί να προσφέρει.

Διδάσκων:

Πάρης Χριστοδούλου
 

This workshop explores the traditional printmaking technique of screen-printing, while pointing out the new and exciting creative potentials it offers. After the student gets familiar with the basic process (the screen, the ink, the blocking stencil, the color, the layers etc.), he will learn how to exercise new and experimental techniques, in different printing surfaces – textile, wood etc. Under instructions from the artist in charge, and by combining a rich theoretical background with intense practice, the student will finally be able to produce high quality artwork and keep this tradition alive, whilst giving a handmade value, a unique texture and a quality unmatched by most digital methods.

Taught by 

Paris Christodoulou

Μικτές τεχνικές / Mixed Media

Το εργαστήρι εστιάζει σε μια πρόσφατη, από τον 20ό αιώνα, μορφή τέχνης, την εγκατάσταση / installation, και στην εξίσου πρόσφατη τεχνική των μικτών μέσων / mixed media, για την υλοποίηση της εν λόγω νέας μορφής. Σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του εργαστηρίου, μελετώντας τη θεωρία και την ιστορία του είδους, και αξιοποιώντας, κυρίως, την πληθώρα υλικών που παρέχει το Κέντρο, ο σπουδαστής αναπτύσσει έναν άλλο τρόπο αντίληψης, οργάνωσης και τεχνικής επεξεργασίας του θέματός του, ώστε να συλλάβει, να σχεδιάσει και, εν τέλει, να πραγματώσει ένα τέτοιου τύπου έργο, στον άξονα της in situ (εν χώρω) εγκατάστασης.

Διδάσκων:

Γιάννης Σακέλλης
 

The workshop focuses on an approximately recent art form, the installation, and on the also recent form of technique, known as the mixed media – the actual way to materialize the form of the installation. The student gradually develops a whole different way of thinking, under the guidance of the artist in charge, and by studying theoretical background and the history of this art form. More specifically, the student gradually learns new ways to understand, organize and technically process his subject, while he tries to conceive, to design and, finally, to create an art work of this kind, according to the terms and specificities of the in situ (into the space) installation.

Taught by

Yiannis Sakellis

Animation

Το εργαστήρι επικεντρώνεται στις χειροποίητες μορφές animation και συνδυάζει θεωρία και πράξη, καθώς λειτουργεί με σημείο αναφοράς τη δημιουργία μιας ταινίας μικρού μήκους. Μετά τη γενική εισαγωγή, ο σπουδαστής καλείται να εργαστεί σε δικό του σενάριο, για μια δική του ταινία, υπό όρους προσωπικής δημιουργίας, και ασφαλώς με τη βοήθεια και τις οδηγίες από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου. Έτσι, ο σπουδαστής μυείται βιωματικά στον κόσμο της κινούμενης εικόνας, αφομοιώνει εμπειρικά τις πολλαπλές τεχνικές, και κατανοεί πλήρως όλα τα στάδια δημιουργίας και παραγωγής μιας ταινίας animation.

Animation για προχωρημένους:

Οι σπουδαστές που ολοκληρώνουν το εργαστήρι animation, έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν σε αυτή την ανεξάντλητη μορφή τέχνης, με τη δημιουργία μιας ταινίας υψηλότερων απαιτήσεων και επαγγελματικού επιπέδου, πάντα σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του εργαστηρίου. Σε αυτό το στάδιο, πέρα από τη βελτιστοποίηση της τεχνικής κατάρτισης, και τη διεύρυνση της φιλοσοφικής αντίληψης για το animation, ο σπουδαστής θα γνωρίσει και τις δυσκολίες (αλλά και τρόπους αντιμετώπισής τους) που προκύπτουν μετά την ολοκλήρωση της ταινίας: τα διεθνή φεστιβάλ, οι προβολές και η διανομή ταινιών, οι προοπτικές για το έργο και τον καλλιτέχνη κτλ.

Διδάσκων:

Χαράλαμπος Μαργαρίτης
 

This workshop studies the art of stop motion, handmade / traditional animation, throughout a combination of theory and practice, since it aims at the making of an animated short film. The student, after a general introduction, will work on a film script of his own, to make his very own movie, in terms of a strictly personal work – this said, the student acts under the instructions and guidance by the artist in charge of the workshop. Thus, the student is being initiated, in practice, into the world of the moving picture, he absorbs the multiple techniques and he fully contemplates every step in the creation and production of an animated movie.

Advanced:

Every student who completes the animation workshop, is offered the opportunity to study further and go deeper in this endless art form, by creating a long movie of higher requirements and of a professional level, and by working together with the artist in charge. At this stage, the student improves his technical skills in full scale, and he enriches his philosophical views on the animation movie. Furthermore, he will face (and surpass) the difficulties that emerge after the creation of the movie: he will be introduced to the wild world of the international festivals, the distribution, the screenings – in general, the student will get to know the actual perspectives for himself and his work, outside the workshop.

Taught by

Charalambos Margaritis

Κόμικς / Comics

Το εργαστήρι αναπτύσσεται ως δημιουργικός διάλογος ανάμεσα στον δάσκαλο και τον σπουδαστή, με όρους συνεργασίας, και με κεντρικό άξονα μια ιστορία κόμικς, βασισμένη, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, σε έμπνευση του ίδιου του σπουδαστή. Έτσι, η μύηση στα κόμικς, την τέχνη της ακολουθίας, εκτυλίσσεται σύμφωνα με τα στάδια μιας ιστορίας: σενάριο, χαρακτήρες, σκηνικά, στόρυμπορντ και, φυσικά, σχεδιασμός και σύνθεση – γι’ αυτό και η συμμετοχή στο εργαστήρι προϋποθέτει καλή γνώση σχεδίου, στοιχείο που επιτρέπει στον σπουδαστή να επικεντρωθεί στη δημιουργική του εργασία, με τη βοήθεια του δασκάλου, αλλά και εντρυφώντας σε σπουδαία έργα του παρελθόντος, χάρη στην πλούσια βιβλιοθήκη κόμικς που διαθέτει το Κέντρο.

Διδάσκων:

Χαράλαμπος Μαργαρίτης
 

The workshop is taking place as a creative dialogue between the student and the artist in charge, in terms of co-operation, and in the direction aiming towards the creation of a story, based (partly or entirely) on an idea by the student. Thus, the exploration into the comics (into the sequential art) follows the steps of the creative process itself, the one needed, to create a comic book: the script, the characters, the scenery, the storyboard and, of course, the drawing and constructing the story – that’s why this workshop requires a good enough knowledge of drawing, in order for the student to concentrate in his work, along with the help from the artist, and while he enjoys some of the greatest comic book classics, waiting for him in the Center’s library.

Taught by

Charalambos Margaritis

Illustration & Graphic Arts

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon